اخذ نمایندگی

شرایط پذیرش نمایندگی شرکت سین تاش چوب

1- بررسی صلاحیت عمومی متقاضی و انجام مصاحبه اولیه با وی از سوی مدیریت فروش

2- ارائه درخواست کتبی متقاضی نمایندگی به دفتر شرکت

3- برقراری جلسه حضوری بین متقاضی نمایندگی و کارشناس فروش منطقه مذکور

4- بازدید اولیه بازرس شرکت از محل دفتر معرفی شده از سوی متقاضی و در صورت تائید ، اعلام به متقاضی جهت تجهیز و ارسال گزارش آن به مدیریت فروش و کارشناس فروش

5- اخذ تضامین لازم از تائید شدگان

7- رویت پروانه و جواز کسب معتبر

6- عقد قرارداد و اعطای نمایندگی در شهر مربوطه

 

فرم های مربوط به نمایندگی :

 

پرونده اعتباری مشتریان

 

شرایط همکاری با شرکت سین تاش چوب